Kolejna witryna oparta na WordPressie

Liceum

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA 

I  KLASYFIKOWANIA  Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

dla klas licealnych

 

 1. Podstawa prawna

 

System wystawiania ocen z języka angielskiego jest zgodny z właściwymi aktami prawnymi, a mianowicie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 7 XI 2004 roku (z późniejszymi zmianami) oraz Statutem AZSO w Chorzowie.

 

 1. Formy sprawdzania wiedzy

System oceniania w ciągu semestru oparty jest na stosowaniu różnych form sprawdzania wiedzy, w tym sprawdzianów pisemnych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, krótkich sprawdzianów niezapowiedzianych (dotyczących najwyżej trzech ostatnich lekcji lub ostatniego tematu) i odpowiedzi ustnych. Przy wystawianiu oceny końcowej, nauczyciel może również ocenić aktywność ucznia na lekcjach, aktywność pozalekcyjną związaną z nauczanym przedmiotem (np. udział w konkursach przedmiotowych), czy systematyczność i przejrzystość prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym.

 

 

III.      Kryteria oceniania dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy oraz zasady ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

 

 1. Uczeń zobowiązany jest do zaliczania wszystkich zalecanych przez nauczyciela prowadzącego form sprawdzania wiedzy. W przypadku oceniania odpowiedzi ustnych, uwzględniany jest stopień opanowania materiału leksykalnego, gramatycznego i rzeczowego, jak również poprawność fonetyczna i intonacyjna oraz łatwość komunikacyjna. W przypadku form pisemnych, uczeń, który nie uczestniczy w zapowiedzianym sprawdzianie z przyczyn uzasadnionych i usprawiedliwionych w regulaminowym terminie 7 dni, powinien zaliczyć taki sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona, lub w czasie pisania uczeń korzystał z niedozwolonych pomocy, wówczas z danego sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.

 

 1. W gestii nauczyciela prowadzącego leży:
 • ustalanie skali ocen dla każdego sprawdzianu (przy czym wskazaniem ogólnym jest zasada, że w zależności od stopnia trudności przyjmuje się następujące przedziały punktowe: 90% – 100% bardzo dobry; 76% – 89% dobry; 60% – 75% dostateczny; 59% – 50% dopuszczający)
 • określenie zasad poprawy ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych, oraz
 • określenie ewentualnych wag ważności poszczególnych sprawdzianów, przy czym o zasadach dotyczących powyższych kwestii uczeń zostaje poinformowany na początku każdego roku szkolnego.

 

 1. Dla ocen cząstkowych, obok ocen pełnych, stosowane są ‚plusy’ i ‚minusy’, które następnie mają znaczenie w liczeniu średniej ocen w semestrze. Średnia ocen cząstkowych jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem decydującym o ocenie semestralnej lub końcoworocznej. Nauczyciel prowadzący, przy wystawianiu oceny końcowej, ma prawo uwzględnić stopień zaangażowania ucznia w realizację procesu edukacyjnego, podwyższając ocenę o jeden stopień w stosunku do średniej ocen cząstkowych.

 

 1. Z zastrzeżeniem powyższego, poniżej podano średnie ocen cząstkowych i odpowiadające im oceny semestralne, zarówno dla realizacji podstawy jak i rozszerzenia

 

 

OCENA WARTOŚĆ LICZBOWA
celujący* > 4.81*
bardzo dobry 4.81 – 5.00
– bardzo dobry 4.61 – 4.80
+ dobry 4.35 – 4.60
dobry 3.81 – 4.34
– dobry 3.61 – 3.80
+ dostateczny 3.35 – 3.60
dostateczny 2.81 – 3.34
– dostateczny 2.61 – 2.80
+ dopuszczający 2.35 – 2.60
dopuszczający 1.81 – 2.34
– dopuszczający 1.60 – 1.80
niedostateczny < 1.60

 

 

* Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania właściwe dla uzyskania oceny bardzo dobrej oraz

 1. jest laureatem lub finalistą Olimpiad lub konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej miejskim, lub
 2. posiada certyfikat egzaminu zewnętrznego (w klasie pierwszej – FCE A, B lub C;
  w klasie drugiej – FCE A lub B; w klasie trzeciej CAE; niezależnie od klasy – egzaminy TOEFL lub IAELTS co najmniej na 75%), lub
 3. wykonywał tłumaczenia pisemne lub ustne, co zostało potwierdzone na piśmie
  przez stosowną instytucję.
 4. W przypadku osiągnięć nie ujętych w pkt a-c, decyzję podejmuje zespół nauczycieli przedmiotu.

 

Spełnienie któregokolwiek z warunków a), b), c) lub d) może również stanowić podstawę podniesienia innej oceny semestralnej lub końcoworocznej o jeden stopień, jeżeli nauczyciel prowadzący uzna to za wskazane.

 

 1. Średnia ocen wyliczona w systemie Librus z zastrzeżeniem pkt. 4 jest podstawą do wystawienia oceny proponowanej w klasach pierwszych, drugich i trzecich liceum pod warunkiem, że w klasach drugich i trzecich liceum uczeń uzyskał średnie ocen zarówno z zajęć specjalizacyjnych jak i podstawy co najmniej równe 1,6. W innym przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (semestralną lub końcoworoczną) niezależnie od średniej z całego przedmiotu wyliczonej w systemie Librus.

 

 1. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na semestr, zobowiązany jest do zaliczenia określonych przez nauczyciela prowadzącego partii materiału, w trybie i terminie przez niego wyznaczonym. Brak zaliczenia semestru pierwszego, niezależnie od ocen uzyskanych w drugim semestrze, oznacza wystawienie z przedmiotu oceny końcoworocznej niedostatecznej.

 

 1. Ocena ustalona jako końcoworoczna w klasie trzeciej jest oceną wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym stosowne osiągnięcie uzyskane w dowolnej klasie szkoły jest podstawą ubiegania się o ocenę celującą na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

 1. Termin obowiązywania systemu oceniania

 

System jest wiążący na cały okres nauki w cyklu trzyletnim, o ile zmiany zasad oceniania nie wymuszą przepisy nadrzędne.